Forskning om bygden

Ett forskningsprojekt som vidgar kunskapen om klosterbygden inleddes hösten 2011. Det är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som ska ligga till grund för en presentation av natur- och kulturlandskapet i Askeby klosters kärnområde, Bankekinds härad. Projektledare är Sven Hellström. Cisterciensklostren skulle egentligen läggas i obygder, men det gällde ju inte Askeby och inte heller flertalet andra kvinnokloster.

Vårt syfte med arbetet är att vidga kunskapen om klostrets ägande och att visa hur förändringar inom naturlandskapet.  Det är ett samarbete mellan geologer, arkeologer, kulturgeografer och historiker och kommer att presenteras på hemsidan under våren 2o13.

Vi vill ge en övergripande bild av kulturutvecklingen i östra delen av landskapet – det s.k. Östanstång från forntid till nutid.

Vi koncentrerar oss på Askeby klosters  kärnområde som i stort sett ligger inom Bankekinds härad.

Arbetet omfattar en undersökning av odlingslandskapet och bebyggelsen. Först kommer en  studie av böndernas villkor under 1500-talet.  Därefter skildras de genomgripande förändringar på 1600-talet då bönderna gradvis blev rust- eller rotehållare.

Ett annat tema är striden om vattnet och om rätten till utdikningar. Det är en särskilt intressant fråga just i Bankekinds härad.

SH

Länkar