i bygden

Nunnorna slog sig ner i en trakt som varit bebodd sedan stenåldern. Det vittnar fornlämningar om.

När klostret grundades fanns det gott om vattendrag, sankmarker och skog. Under det sena 1800-talet  förändrades landskapsbilden radikalt genom utdikning och förändrade jordbruksmetoder.

Sven Hellströms studie av bygden under 1500-talet innehåller en  inventering av byarnas tillgångar när kronan behövde pengar för att betala Älvsborgs lösen.  Underlaget kommer att presenteras på en interaktiv karta framöver.

Länkar